user_mobilelogo
De Gemeente Haarlemmermeer heeft het Gebiedsgericht werken ingevoerd, daarvoor is de gemeente opgedeeld in 6 gebieden. Voor elk gebied is er een Gebiedsmanager aangesteld. Deze is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners en Dorps-en Wijkraden binnen de Gemeente. Dorpsraden worden door de Gebiedsmanager nadrukkelijk
betrokken bij belangrijke en ingrijpende zaken op de directe leef- en woonomgeving van hun dorp of wijk.

De Dorpsraad Lisserbroek participeert graag mee bij deze belangrijke en ingrijpende zaken die een effect hebben op de leefbaarheid in het dorp.

Onze missie:
Een zo breed mogelijk draagvlak verkrijgen onder de bewoners voor het realiseren van de visie.

Onze visie:
Alle huidige maar ook toekomstige inwoners van Lisserbroek zijn betrokken bij het dorp en de ontwikkeling daarvan.

We willen dit bereiken door:
  • als intermediair op te treden tussen gemeente, inwoners en partners die zich inzetten voor het bevorderen van de leefbaarheid in Lisserbroek.
  • ingrijpende externe ontwikkelingen in en om het dorp op de voet te volgen.
  • inwoners te betrekken bij het maken van plannen en het bedenken van ideeën.
  • deel te nemen in projecten die een relatie hebben met Lisserbroek.
  • namens de inwoners inspraak te verzorgen bij plannen van de gemeente voor nieuw beleid en/of uitvoering daarvan.
  • relevante vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeente en andere organisaties bij te wonen.
  • inbreng in de plannen van de gemeente voor het beheer van de openbare ruimte te verzorgen.